Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-22

RK-15-2008-22.doc  RK-15-2008-22pr1.tif  RK-15-2008-22pr2.doc  RK-15-2008-22pr3.tif
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-15-2008-22
NázevDodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval I. Malá
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu data ukončení realizace akce "Ledečsko 2007-2008", realizovaného Městem Ledeč nad Sázavou. Z hlediska bezproblémového průběhu realizace akce bylo nutné s instalací informačního systému města počkat až do doby dokončení oprav komunikací a veřejného osvětlení, kde bude informační systém nainstalován. Změna data ukončení realizace projektu je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 28. 6. 2007 (dále jen "Smlouva").

V rámci 4. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služby cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 15. 5. 2008 č. 0183/03/2007/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3; neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4.) poskytnutí podpory 10 projektům.
Dne 28. 6. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce "Ledečsko 2007-2008" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5809 s Městem Ledeč nad Sázavou, zastoupeným Stanislavem Vrbou, starostou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759 (dále jen "příjemce podpory").
Dne 10. 4. 2008 doručil příjemce podpory žádost o prodloužení realizace akce z 30. 5. 2008 na 30. 6. 2008 a datum předložení žádosti o proplacení zůstává nezměněn. Svoji žádost podložil Oznámením o změnách v akci dle materiálu RK-15-2008-22, př. 1. Vzhledem k uzavírání GS je navrhovaný termín posledním možným termínem pro ukončení realizace akce.
Návrh řešení Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná (nemá vliv na přijatelnost a bodové ohodnocení projektu). Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Ledečsko 2007 -2008" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5809 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-15-2008-22, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-15-2008-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz