Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-20

RK-15-2008-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-15-2008-20
NázevII/353 Bohdalov - obchvat, změna stavby
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán z důvodu podání návrhu změny projektu zhotovitelem stavby. Změna se týká především snížení nivelety silnice II/352 v místě budoucích mostních objektů a změny konstrukčního řešení těchto mostů.
Hlavním důvodem této změny je zejména to, že v návaznosti na připravovanou změnu územně plánovací dokumentace se obec Bohdalov dohodla s vlastníky nemovitostí podél realizovaného obchvatu na změnách v obslužnosti a přístupu na jejich pozemky. Přístup na pozemky bude zajištěn vybudováním dvou polních cest souběžných s trasou obchvatu silnice II/353, které budou napojeny na stávající polní cesty. S ohledem na toto nové dohodnuté řešení vlastníci dotčených pozemků nepožadují zachování podjezdných výšek pro zemědělské stroje pod navrhovanými mostními objekty C 202 a C 203. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je předkládán návrh na změnu mostních objektů, kde je navrhováno původní betonové mostní objekty C 202 a C 203 nahradit přesýpanými mostními objekty z ocelových profilovaných plechů. Návrh byl doložen projektovou dokumentací projednanou s dotčenými orgány (zejména s orgány ochrany životního prostředí) a organizacemi a cenovým srovnáním se stávajícím projektovým řešením. Navrhovaná změna nevyvolá prodloužení termínu dokončení stavby a nevyvolá nové majetkové nároky. Celková situace stavby je přílohou materiálu RK-15-2008-20, př. 1.
Akce bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Navrhovanou změnou nebude narušena realizace projektu prostřednictvím ROP. Navrhovaná změna nevyvolá zvýšení nákladů projektu.
Návrh řešení Návrh předpokládá vzetí na vědomí návrhu zhotovitele stavby na změnu stavby před jejím dokončením. Dále se navrhuje podat žádost na příslušný stavební úřad o povolení změny stavby před jejím dokončením ve smyslu dle materiálu RK-15-2008-20. Pokud bude orgány státní správy kladně rozhodnuto o této změně, bude realizována změna stavby, spočívající ve snížení nivelety silnice II/353 a změna konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203.
Pro investora je v tomto řešení několik přínosů:
* snížení nivelety v podstatném úseku stavby a snížením násypového tělesa ve stávajících složitých geologických a hydrogeologických základových poměrech snižuje možnost následného dotvarování zemního tělesa
* lepší spolupůsobení mostů a zemního tělesa
* snazší následná údržba mostních objektů
* finanční úspora
StanoviskaKSÚSV - souhlasí se změnou stavby před jejím dokončením v navrhovaném rozsahu, tj. snížení nivelety silnice II/353 a změna konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
návrh změny stavby před jejím dokončením spočívající ve snížení nivelety silnice II/353 a změny konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203 a
ukládá
Václavu Kodetovi a odboru dopravy a silničního hospodářství dořešit technické, správní a smluvní záležitosti spojené s realizací stavby II/353 Bohdalov - obchvat ve smyslu materiálu RK-15-2008-20.
Odpovědnost Václav Kodet, odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz