Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-14

RK-15-2008-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-15-2008-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Hovorka
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 15089/2007 - Odboru regionální a národnostní kultury byla Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 v rámci programu "Kulturní aktivity" na projekt "Identifikace a dokumentace jevů TLK v kraji Vysočina", téma "Obyčejové tradice", ve výši 134 tis. Kč. Cílem dotace je podpora subjektu poskytujícího veřejnou kulturní službu.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu "Kulturní aktivity" Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 134 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
134 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "Identifikace a dokumentace jevů TLK v kraji Vysočina", téma "Obyčejové tradice".
Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" ve výši 134 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2008 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu "Kulturní aktivity" Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 134 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 134 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2008 o částku 134 tis. Kč určenou na realizaci projektu "Identifikace a dokumentace jevů TLK v kraji Vysočina", téma "Obyčejové tradice".
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz