Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-11

RK-15-2008-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-15-2008-11
NázevVeřejná zakázka na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Zpracoval J. Lukáš, J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky a návrh na rozpočtové opatření j zajištění finančního krytí akce.
V tomto roce mají proběhnout stavební práce-rekonstrukce na budově ženského oddělení - ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz. V rekonstruované části budou provedeny nové dispozice místností, nové rozvody vody, UT, elektro a kanalizace. Dále pak bude provedena nová krytina nad objektem včetně zateplení fasády a výměny oken a dveří.
Akce s názvem "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" byla na základě projednání s odborem sociálních věcí a členem rady kraje Jiřím Vondráčkem projekčně připravena a následně schválena její realizace jako investice v sociálních věcech usnesením 0499/07/2007/ZK (rozpočet kraje) dne 18. 12. 2007. Akce je kryta schváleným rozpočtem ve výši 8,5 mil. Kč. Rozpočtové náklady kalkulované projektantem dosáhly výše 11,9 mil. Kč.
Výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pod. předpisů, bylo zahájeno výzvou k podání nabídek odeslanou dne 27.3. 2008. Stejný den byla výzva k podání nabídek zveřejněna na webových stránkách kraje Vysočina. Jako hodnotící kritérium pro výběr nevhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Bylo osloveno 5 dodavatelů, jejímž předmětem činnosti je požadovaný předmět veřejné zakázky. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 14. 4. 2008 v 9,00 hod. V této lhůtě podalo své nabídky celkem 6 dodavatelů (z toho 5 oslovených). Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a posouzením kvalifikace. Jednání hodnotící komise za účasti 1 pověřeného zástupce uchazečů, kteří podali své nabídky, proběhlo dne 21. 4. 2008. Jednání komise bylo zahájeno ve 13,00 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila za účasti zástupce jednoho uchazeče k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Kontrole úplnosti nevyhověla jedna nabídka, která byla vyřazena a uchazeč byl z účasti ze zadávacího řízení vyloučen. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Čtyři uchazeči byli vyzváni k doplnění a vysvětlení dokladů prokazujících kvalifikaci, žádný uchazeč nebyl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. Druhé jednání hodnotící komise proběhlo dne 30. 4. 2008 a v jeho průběhu bylo dokončeno posouzení doplněné kvalifikace, dále byly posuzovány nabídky uchazečů s ohledem na splnění požadavků zákona a zadávacích podmínek. V průběhu posouzení a kontroly předložených nabídek bylo zjištěno, že všechny nabídky splňují tyto požadavky a žádného uchazeče není nutno vyloučit. Komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-15-2008-11, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu RK-15-2008-11, př. 2.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 9 343 982,- Kč bez DPH předložil uchazeč ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou , Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-15-2008-11, př. 2)
OM navrhuje zadat veřejnou zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. K zajištění finančního krytí stavby je v případě její realizace potřebné schválit rozpočtové opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v sociálních věcech na uvedenou akci o 1 685 tis. Kč. Toto zvýšení bude krýt náklady stavby podle nabídky uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 10 184 940 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 4. 2008 je 18 638 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" dle materiálu RK-15-2008-11, př. 2;
* rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v sociálních věcech, § 4357 Ústavy sociální péče, rozpočtu akce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" o 1 685 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 685 tis. Kč;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou , Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2008- 5- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz