Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-08

RK-15-2008-08.doc  RK-15-2008-08pr1.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-15-2008-08
NázevSmlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat cizími investory stavby na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na kraj Vysočinu se obrátili investoři se žádostí o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-15-2008-08, př. 1.
Pozemky, které mají být dotčeny stavbami, jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje po konzultaci s příslušnými správci majetku vyslovit souhlas s požadovanými stavbami.
S ohledem na ustanovení § 110 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo provést stavbu založené smlouvou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbami a na pozemcích dle materiálu
RK-15-2008-08, př. 1 a rozhodnout uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle uvedeného materiálu a dále předpokládá zveřejnění záměru darovat části pozemků ve vlastnictví kraje, které budou zastavěny stavboui, jejímž investorem je město Přibyslav..
StanoviskaKe stavbám byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro provedení stavby a stanoviska k převodu zastavěných částí pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví investorů.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-15-2008-08, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-15-2008-08, př. 1;
* zveřejnit záměr darování částí pozemků určených k zastavění stavbou města Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav dle materiálu RK-15-2008-08, př. 1 na úřední desce krajského úřadu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz