Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-07

RK-15-2008-07.doc  RK-15-2008-07pr1.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-15-2008-07
NázevVěcná břemena na majetku kraje Vysočina
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší případy, kdy je třeba uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen na majetku kraje.
Na kraj Vysočinu se obrátili investoři s návrhem na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, neboť pozemky kraje jsou zatěžovány uložením inženýrských sítí, právem průchodu a průjezdu po pozemcích, apod. Pro stavební, popř. územní řízení musí investoři prokázat k pozemkům právo opravňující je na pozemku ve vlastnictví kraje zřídit příslušné stavby . Bez předložení příslušných smluv nemohou investoři zahájit realizaci zamýšlené stavby. Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu
RK-15-2008-07, př. 1.
Pozemky, které mají být dotčeny věcnými břemeny, jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování věcných břemen.
Ve všech předkládaných případech se jedná o věcná břemena spočívající ve zřízení a provozování staveb inženýrských sítí a v právu průchodu a průjezdu po pozemcích v majetku kraje.
Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Žádosti a situace budou při jednání rady k dispozici.
StanoviskaK uložení inženýrských sítí a k právu průchodu a průjezdu po pozemcích byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro uložení a provedení stavby inženýrských sítí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-15-2008-07, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30.6.2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz