Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-06

RK-15-2008-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-15-2008-06
NázevSmlouva zakládající právo investora provést stavbu - k. ú. Košíkov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat stavbu na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na OM se obrátila společnost OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., Náměšť nad Oslavou se žádostí o vydání kladného stanoviska k trvalému připojení stavby k silnici II/399 Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou v úseku průmyslové zóny Košíkov na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. Tato stavba představuje jednak trvalé připojení nově budované stavby k silnici a jednak výstavbu nového odbočovacího pruhu do průmyslové zóny u Košíkova. Stanovisko potřebuje investor pro vydání stavebního povolení. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Dotčeným pozemkem ve vlastnictví kraje Vysočina je pozemek par. č. 277/1 - ost. plocha silnice v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš, které vede Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčína LV 1378 pro uvedené k.ú. a obec.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje na základě stanoviska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou ze dne 20. 3. 2008, doplněného vyjádřením ze dne 21. 4. 2008 vyslovit souhlas s požadovanou stavbou.
Vzhledem k tomu, že nově vybudovaný odbočovací pruh se stane součástí silnice II/399, je třeba investora zavázat k bezúplatnému převodu stavby nově vybudovaného odbočovacího pruhu, popř. i pozemků, kterých se stavba dotkne, do vlastnictví kraje Vysočina. Dle současné praxe se převod uskutečňuje protokolem o předání a převzetí stavby uzavřeným mezi investorem a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou "Trvalé připojení stavby k silnici II/399 Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou a výstavba odbočovacího pruhu" mimo jiné na pozemku par. č. 277/1 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš a rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo společnosti OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., Náměšť nad Oslavou provést stavbu na výše uvedeném pozemku a současně tuto společnost zavázat bezplatně předat nově vybudovaný odbočovací pruh do vlastnictví kraje Vysočina a správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaKe stavbě bylo vydáno stanoviska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou "Trvalé připojení stavby k silnici II/399 Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou a výstavba odbočovacího pruhu", kterou bude dotčen pozemek par. č. 277/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Košíkov, obec Velká Bíteš;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a společností OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s. r. o., Náměšť nad Oslavou prokazující právo investora provést stavbu mimo jiné na pozemku par. č. 277/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš a zavazující investora bezplatně převést nově vybudovanou stavbu odbočovacího pruhu popř. i dalších pozemků jiných vlastníků, kterých se stavba dotkne do vlastnictví kraje Vysočina a správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz