Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-05

RK-15-2008-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-15-2008-05
NázevSmlouva zakládající právo investora provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat stavbu na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na kraj Vysočinu se obrátilo Město Bystřice nad Pernštejnem se žádostí o souhlas s rekonstrukcí křižovatky u kaple Sv. Anny v Bystřice nad Pernštejnem na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Dotčenými pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina jsou pozemky par. č. 169/1 a par. č. 3084/1 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, které vede Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem na LV 845 pro k.ú. a obec Bystřice nad Pernštejnem.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje po konzultaci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Žďár nad Sázavou vyslovit souhlas s požadovanou stavbou.
S ohledem na ustanovení § 110 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo provést stavbu založené smlouvou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou "Okružní křižovatka u kaple Sv. Anny" v Bystřici nad Pernštejnem na pozemcích par. č. 169/1 a par. č. 3084/1 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo města Bystřice nad Pernštejnem provést stavbu na výše uvedených pozemcích.
StanoviskaKe stavbě bylo vydáno stanoviska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Žďár nad Sázavou obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou "Okružní křižovatka u kaple Sv. Anny" v Bystřici nad Pernštejnem, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 169/1 a par. č. 3084/1 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a Městem Bystřice nad Pernštejnem prokazující právo investora provést stavbu na výše uvedených pozemcích.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz