Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-04

RK-15-2008-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-15-2008-04
NázevUzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemních smluv na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba".
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/152 je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Stavba začíná v křižovatce se silnicí II/392 a končí na hranici kraje Vysočina. Celková délka rekonstrukce je 2352 m.
Z projektové dokumentace zpracované společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. vyplývá potřeba uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby. Pronajaté pozemky budou sloužit pro úpravu zemědělských sjezdů a jako manipulační plochy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba" v katastrálním území Dukovany dle materiálu RK-15-2008-04, př. 1, nájemní smlouvy za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 5,- Kč/m2/rok. Celková plocha dočasného záboru je 403 m2. Nájem bude uzavřen na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba" za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 5,- Kč/m2/rok v katastrálním území Dukovany dle materiálu RK-15-2008-04, př. 1 na dobu jednoho roku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz