Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2008-57

RK-12-2008-57.doc  RK-12-2008-57pr1.doc  RK-12-2008-57pr2.doc  RK-12-2008-57pr3.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-12-2008-57
NázevNávrh na nové vyhlášení přírodní památky Kocoury
Zpracoval K. Látalová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávající přírodní památky Kocoury v katastrálním území Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (přírodní park Svratecko), která byla zřízena nařízením Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou č. 12/96 ze dne 8. listopadu 1996, kterým se vyhlašují zvláště chráněná území.
Podle revize zřizovacích předpisů tento předpis vykazuje formální nedostatky, např. zbytečně obsáhlé bližší ochranné podmínky (výčet činností, které je možné v území provádět se souhlasem orgánu ochrany přírody).
Podstatná je však potřeba úpravy prostorového vymezení zvláště chráněného území přírodní památky Kocoury (dále jen "památka"). V původním výnosu okresního úřadu je památka vyhlášena na pozemky p. č. 660, 662/1, 662/2, 1419/2 o výměře 0,4814 ha. Ve skutečnosti se však území s výskytem cenných společenstev, která jsou předmětem ochrany, nachází pouze na části těchto pozemků, zbývající část vyhlášeného území zasahuje do zemědělsky obhospodařované polokulturní louky. Naopak část předmětu ochrany leží mimo památku. V nedávné době byla v katastru Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem provedena pozemková úprava a digitalizace katastru, což mělo za následek změny ve vymezení a číslování parcel katastru, takže nařízení okresního úřadu je nyní nesrozumitelné.
Úprava vymezení spočívá ve změně hranice památky podle skutečných v terénu zřetelných hranic předmětu ochrany. Památka v navrhovaném vymezení leží na ploše remízku vzniklého na kamenných snosech a vystupujících drobných skalkách s dřevinným porostem, včetně společenstev bylinných lemů a navazujících suchomilných trávníků. Vymezení je navrženo tak, aby byl celý předmět ochrany zahrnut do památky a naopak, aby z památky byly vypuštěny části pozemků, na kterých se běžně zemědělsky hospodaří. Na takto vymezenou plochu byl geodeticky zpracován záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel, pozemkové úpravy a digitalizace katastru) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částí parcel do operátů na katastrálním úřadě. Úprava vymezení památky je nejlépe zřetelná z přílohy č. 2 materiálu RK-12-2008-57 - zákresu návrhu PP Kocoury nad ortofotomapou.

Celková výměra navrhované památky je 0,4439 ha. Předmětem ochrany přírodní památky Kocoury jsou dobře zachovalá travino-bylinná společenstva s výskytem fytogeograficky významných druhů rostlin a populace zvláště chráněné sasanky lesní (Anemone silvestris) - viz příloha č. 3 materiálu RK-12-2008-57.
Návrh byl dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, kteří nevznesli žádné připomínky. Součastně byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru nevznesly připomínky.
Návrh řešení Z důvodu uvedených v kapitole Popis problému je navrhováno nové vymezení území přírodní památky Kocoury a nové stanovení bližších ochranných podmínek. Na základě těchto podkladů se navrhuje vyhlásit Nařízení kraje Vysočina, o zřízení přírodní památky Kocoury podle materiálu RK-12-2008-57. př. 1.
Jelikož se jedná o stávající zvláště chráněné území, nebude mít tato změna žádný dopad do rozpočtu kraje.
StanoviskaOSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 5/2008, o zřízení přírodní památky Kocoury, dle materiálu
RK-12-2008-57, př. 1.
Odpovědnost OŽP,
Termín 15. 4. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz