Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-06

RK-11-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-11-2007-06
NázevStavba chodníku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vybudování chodníku u silnice II/35425.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 1526/1-ost. pl., silnice o výměře 27 318 m2 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes, kterou vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na LV 118 pro uvedené k. ú. a obec.
Na kraj Vysočinu se obrátila obec Kněževes se žádostí o souhlas s vybudováním chodníku na uvedeném pozemku (dále jen "stavba") pro zvýšení bezpečnosti provozu u silnice II/35425 v zatáčce u bytové zástavby.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u silnice III. tř., doporučuje odbor majetkový radě kraje po konzultaci s KSÚSV provoz Žďár nad Sázavou vyslovit souhlas se stavbou chodníku dle podmínek stanovených KSÚS Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Žďár nad Sázavou.
S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo provést stavbu založené smlouvou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes, rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu chodníku na pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV, provoz Žďár nad Sázavou ze dne 6. 3. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes;
rozhoduje
* zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu, z níž bude vyplývat obci Kněževes právo provést stavbu chodníku na části pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1526/1 v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz