Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-05

RK-11-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-11-2007-05
NázevZrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě rozhodnutí náměstka hejtmana kraje bylo zahájeno výzvou k podání nabídek odeslanou dne 30. 1. 2007 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby "II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř". Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vypracování projektové dokumentace v celkové délce 13,172 km silnice II/344 v úseku od křižovatky se silnicí I/34 na hranice města Chotěboř. Bylo osloveno celkem 6 projekčních kancelář. Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podali všichni oslovení zájemci a jeden dodavatel na základě uveřejnění na webových stránkách kraje. Dne 23. 2. 2007 proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnotící komisí, která plnila funkci komise pro otevírání obálek, bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dne 15. 3. 2007 hodnotící komise na svém druhém jednání posuzovala splnění kvalifikace uchazečů a dále splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele v nabídkách uchazečů. Ve všech předložených nabídkách byly zjištěny nedostatky, které jsou důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Jedná se zejména o nesplnění kvalifikace uchazečů a nerespektování obchodních podmínek stanovených zadávacími podmínkami v návrhu smlouvy o dílo. Hodnotící komise proto doporučuje zadavateli s ohledem na tyto skutečnosti zadávací řízení zrušit.
Návrh řešení Dle ust. § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je zadavatel oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení do doby uzavření smlouvy, aniž jsou naplněny další zákonné předpoklady. Ve smyslu čl. 3 odst. 10) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 7/2006 je ke zrušení zadávacího řízení na podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázku příslušná rada kraje.
StanoviskaHodnotící komise doporučuje zrušit zadávací řízení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř a
ukládá
odboru majetkovému odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručit písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz