Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-47

RK-04-2007-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-04-2007-47
NázevZařazení nové akce "Školní statek Humpolec - oprava havárie střechy skladu brambor" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV noci z 18. 1. na 19. 1. 2007 bylo území kraje Vysočina postiženo vichřicí. V několika případech došlo k poškození nemovitého majetku kraje Vysočina.
Školní statek Humpolec - poškození střechy objektu skladu brambor v celé ploše. Jedná se pultovou střechu se zateplením a asfaltovými pásy v celkové výměře 720 m2. Další poškození je na navazující budově bramborárny. Jedná se o poškození části krytiny z vlnitého hliníkového plechu o výměře 20 m2. Nutné opravy - po demontáži střešního pláště skladu bude položena nová folie a opraveno zateplení a drobná konstrukční poškození. Práce provádí firma STATUS stavební a.s., z Humpolce.
Střecha je aktuálně provizorně zakryta plachtami a laťováním.
Předpokládané náklady: 1 200 tis. Kč.
Návrh řešení Vzhledem k havarijnímu stavu byly neprodleně zahájeny zabezpečovací a opravné práce tak, aby byly minimalizovány další škody na majetku kraje. Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6 "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" rozhodl Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o krajně naléhavý případ - o havarijní situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou stavební akci do rozpočtu kraje Vysočina, schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce a vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "Školní statek Humpolec - oprava havárie střechy skladu brambor" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3147 Školní statek, akce "Školní statek Humpolec - oprava havárie střechy skladu brambor" (běžné výdaje) o částku 1 200 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Školní statek Humpolec - oprava havárie střechy skladu brambor" dodavateli STATUS stavební a.s., se sídlem Humpolec, Nádražní 998, IČ 46679120.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz