Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-10

RK-02-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-02-2007-10
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 "Zásad" oprávněny se souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy na pronájem majetku, který jim byl svěřen do správy nebo si najímat majetek od jiných subjektů k plnění svého hlavního poslání, na dobu delší než 1 rok. Dle metodického pokynu návrhy s takovými majetkoprávními úkony v případě nemovitého majetku předkládá radě kraje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná krajem Vysočina:
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
- pronájem nebytových prostor o výměře 116,2 m2 v I. nadzemním podlaží budovy domova č.p. 971 v Náměšti nad Oslavou, nájemce MUDr. Veselý s.r.o. se sídlem Družstevní 1229/51, Třebíč, IČ 26952688, za účelem provozu rehabilitačního pracoviště, nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné navrženo ve výši 52 290 Kč/rok, s možností úpravy nájemného o roční míru inflace a služeb spojených s užíváním předmětu pronájmu
- pronájem nebytových prostor o výměře 21,9 m2 v I. nadzemním podlaží budovy domova č.p. 971 v Náměšti nad Oslavou, nájemce Milada Holínská - KADEŘNICTVÍ, Ocmanice 107, IČ 14679418 za účelem provozování kadeřnictví a holičství, nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné navrženo ve výši 9 855 Kč/rok, s možností úpravy nájemného o roční míru inflace a služeb spojených s užíváním předmětu pronájmu.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 "Zásad", je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Navrhuje se udělit souhlas s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-02-2007-10.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá námitek k uzavření nájemních smluv dle materiálu RK-02-2007-10.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-02-2007-10.
Odpovědnost ředitelka Domova pro seniory, odbor majetkový
Termín do 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz