Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-02

RK-25-2006-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-25-2006-02
NázevSouhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Ždánice
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s výstavbou chodníku u silnice III/35731 v k. ú. a obci Ždánice.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 753. v k. ú. a obci Ždánice, který vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na LV 223 pro uvedené k. ú. a obec.
Obec Ždánice hodlá vybudovat chodník, který bude zasahovat do tohoto pozemku a z tohoto důvodu se obrátila na kraj se žádostí o souhlas s provedením této stavby. Obec počítá s tím, že po dostavění chodníku nechá na své náklady zaměřit stavbu geometrickým plánem a převezme zastavěnou část uvedeného pozemku do svého vlastnictví.
Návrh řešení Protože stavba má řešit dopravní situaci v obci a SÚS Žďár nad Sázavou nemá proti této stavbě námitek, doporučuje odbor majetkový vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice. Pro sjednocení vlastníka stavby a pozemků, na kterém bude chodník postaven doporučuje odbor majetkový provést po jeho dostavění majetkoprávní vypořádání zastavěných částí uvedených pozemků.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku do vlastnictví obce Ždánice a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část uvedeného pozemku oddělenou geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady obce Ždánice z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Ždánice.
StanoviskaSouhlas Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou ze dne 11. 8. 2006.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz