Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-25

RK-34-2005-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-34-2005-25
NázevVeřejná zakázka na stavební práce "II/405 Jihlava - Příseka"
Zpracoval H.Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDne 26. 7. 2005 rada kraje usnesením 0981/24/2005/RK schválila zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou otevřeného řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na výběr zhotovitele stavby "II/405 Jihlava - Příseka".

Odbor majetkový zrealizoval zadání veřejné zakázky. Dne 25. 8. 2005 bylo zveřejněno oznámení zadávacího řízení na stránkách centrální adresy. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 23 zájemců.

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 17. 10. 2005 do 9.00 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 13 uchazečů o veřejnou zakázku. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla ustavena ministrem dopravy ČR. Jednání hodnotící komise za účasti pověřených zástupců firem, které podaly své nabídky proběhlo dne 17. 10. 2005. Jednání komise bylo zahájeno ve 12.30 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila k otevírání obálek a kontrole nabídek v souladu s § 59, odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pověření zástupci firem byli seznámeni s celkovou nabídnutou cenou jednotlivých uchazečů a s výsledkem posouzení nabídek - bylo posuzováno zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a zda je úplná z hlediska požadovaného obsahu. Kontrole vyhověly všechny nabídky. Přítomní zástupci uchazečů byli se závěrem hodnotící komise seznámeni. Ze svého jednání pořídila hodnotící komise Protokol o otevírání obálek s nabídkami vč. příloh a Protokol o jednání hodnotící komise.

Dne 31. 10. 2005 hodnotící komise pokračovala ve své činnosti. Hodnotící komise vyřadila 3 nabídky, které nesplnily zadávací podmínky (nesprávné termíny platnosti bankovních záruk). Dále pokračovala hodnotící komise hodnocením nabídek. Z posouzení a hodnocení nabídek komise pořídila Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek viz. materiál RK-34-2005-25, př. 1. Výsledek hodnocení - pořadí jednotlivých nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla celková výše nabídkové ceny.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
Dle hodnocení kritéria stanoveného zadavatelem v oznámení zadávacího řízení je hodnotící komisí jako nejvhodnější hodnocena nabídka uchazeče D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 + Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným - organizační složka, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 vystupující dle smlouvy a sdružení uzavřené dle § 829 občanského zákoníku jako sdružení firem pod názvem "Sdružení Jihlava - Příseka", se sídlem D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00.
Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
Odbor majetkový v souladu se závěrem hodnotící komise předloží zadavateli k návrh na vyloučení 3 uchazečů ze zadávacího řízení, jejichž nabídky nebyly úplné z hlediska zadávacích podmínek. Přehled uchazečů, které komise navrhuje k vyloučení je obsažen ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhodla
o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "II/405 Jihlava - Příseka" uchazeči D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 + Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným - organizační složka, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01, vystupující dle smlouvy a sdružení uzavřené dle § 829 občanského zákoníku jako sdružení firem pod názvem "Sdružení Jihlava - Příseka", se sídlem D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00, a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz