Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-47

RK-36-2017-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-36-2017-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí finančních prostředků refundovaných Kraji Vysočina Ministerstvem financí v souvislosti s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na území Kraje Vysočina.
OM předložil dne 11. září 2017 Ministerstvu financí, odboru 12 - Financování územních rozpočtů seznam uzavřených kupních smluv na koupi pozemků pod silnicemi II. a III. tříd vykoupených v období od 1. 1. 2016 - 30. 6. 2017 se žádostí o refundaci části kupních cen v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. června 2016. Dle žádosti byla určena k refundaci částka 5 953 221 Kč. Na účet Kraje Vysočina byla připsána dne 30. 10. 2017 částka 5 953 216,20 Kč. O tuto částku bude povýšen rozpočet kraje na rok 2017.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639) o účelovou investiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 5 953 216,20 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 5 953 216,20 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 5 953 216,20 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Odpovědnost OM, OE
Termín 31. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz