Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-95

RK-36-2017-95.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíRK-36-2017-95
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
Zpracoval M. Brűcknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika , Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 , registrační číslo ATCZ100. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.
Usnesením č. 0469/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu. ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.
Projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od řídícího orgánu kryje 85 % paušální částky určené v projektové žádosti na přípravné výdaje ve výši 5 000 €, tj. 4 250 €. Dotace na přípravné výdaje bude dle projektové žádosti rozdělena mezi 4 partnery. V projektové žádosti je deklarováno, že dotace na přípravné výdaje bude rozdělena mezi 4 partnery projektu následovně - 2 125 € Kraj Vysočina, 850 € Jihomoravský kraj, 850 € Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung a 425 € Regionální rozvojová agentura jižních Čech.
Dne 1. 11. 2017 byla Kraji Vysočina převedena na devizový bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 1200102487/6800, dotace ve výši 4 250 € ze strany řídícího orgánu. Z této částky náleží Kraji Vysočina 2 125 €, Jihomoravskému kraji 850 €, Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung 850 € a Regionální rozvojové agentuře jižních Čech 425 €.
Část přijaté dotace ve výši 2 125 € bude převedena na zvláštní účet projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 .
Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 o částku 114 835 Kč (4 250 €).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 114 835 Kč (4 250 €) a převod části dotace (2 125 €) na bankovní účty projektových partnerů.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 114 835 Kč (4 250 EUR), které jsou určeny na financování projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 114 835 Kč (4 250 €);
* převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 2 125 €.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz