Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-94

RK-36-2017-94.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíRK-36-2017-94
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika , Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ , akronym ConnReg AT-CZ , registrační číslo ATCZ1. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.
Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 ( Zastupitelstvo kraje
schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2 ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.
Projekt ConnReg AT-CZ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od řídícího orgánu kryje 85 % paušální částky určené v projektové žádosti na přípravné výdaje ve výši 5 000 €, tj. 4 250 €. V projektové žádosti je deklarováno, že dotace na přípravné výdaje bude rozdělena rovnoměrně mezi 5 partnerů projektu - Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Regionalmanagement Oberösterreich GmbH a NÖ.Regional.GmbH. Dne 1. 11. 2017 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 4211011840/6800, dotace ve výši 4 250 € ze strany řídícího orgánu. Z této částky náleží Kraji Vysočina 850 € a každému, výše uvedenému, projektovému partnerovi také 850 €.
Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o částku 108 114,90 Kč (4 250 €).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 108 114,90 Kč (4 250 €) a převod části dotace (3 400 €) na bankovní účty projektových partnerů.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 108 114,90 Kč (4 250 EUR), které jsou určeny na financování projektu Connecting Regions AT-CZ.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 108 114,90 Kč (4 250 €);
* převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 €.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz