Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-93

RK-36-2017-93.doc  RK-36-2017-93pr01.doc  RK-36-2017-93pr02.doc  RK-36-2017-93pr03.doc  RK-36-2017-93pr04.doc  RK-36-2017-93pr05.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíRK-36-2017-93
NázevUdělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlasy s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
Dle čl. 10 Smluv (v případě Smlouvy PR01537.0832 ve znění dodatku č. 1 ze dne
20. 9. 2016) o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu RK-36-2017-93, př. 1
a RK-36-2017-93, př. 2 jsou příjemci povinni nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle těchto Smluv v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina po tuto dobu pronajmout majetek pořízený z poskytnuté dotace ani jej převést na jinou osobu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci dle materiálů RK-36-2017-93, př. 3 a RK-36-2017-93, př. 4.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovacích smluv na nemovitostech, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace, jejichž celé znění je obsahem materiálů
RK-36-2017-93, př. 1 a RK-36-2017-93, př. 2, a to za podmínek uvedených v materiálu
RK-36-2017-93, př. 3 a 36-2017-93, př. 4. V případě Smlouvy PR01537.0832 je obsahem materiálu RK-36-2017, př. 1 také znění dodatku č. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv na nemovitostech, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv (v případě Smlouvy PR01537.0832 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2016) o poskytnutí dotace PR01537.0832 a PR01537.0028 za podmínek uvedených v materiálech RK-36-2017-93, př. 3 a RK-36-2017-93, př. 4.
Odpovědnost ORR
Termín 29. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz