Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-92

RK-36-2017-92.doc  RK-36-2017-92pr01.doc  RK-36-2017-92pr02.doc  RK-36-2017-92pr03.doc  RK-36-2017-92pr04.doc  RK-36-2017-92pr05.doc  RK-36-2017-92pr06.doc  RK-36-2017-92pr07.doc  RK-36-2017-92pr08.doc  RK-36-2017-92pr09.doc  RK-36-2017-92pr10.doc  RK-36-2017-92pr11.doc  RK-36-2017-92pr12.doc  RK-36-2017-92pr13.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíRK-36-2017-92
NázevDodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také Smlouva ), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o převod Smlouvy o poskytnutí dotace a žádost o podstatnou změnu Smlouvy dle materiálů
RK-36-2017-92, př. 5, RK-36-2017-92, př. 6, RK-36-2017-92, př. 7 a RK-36-2017-92, př. 8.
Výše popsané žádosti o převod Smluv (v případě Smlouvy PR01537.1504 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2017 a Smlouvy PR01537.1465 ve znění dodatku č. 1 ze dne
12. 12. 2016) a žádost o podstatnou změnu Smlouvy, které tvoří materiál RK-36-2017-92, př. 5, RK-36-2017-92 př. 6, RK-36-2017-92 př. 7 a RK-36-2017-92 př. 8, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Jedná se o změny smluvních stran, které budou nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem změny je darování nemovitosti se souhlasem Kraje Vysočina. Dále se jedná o změnu trvalého pobytu příjemce a zároveň o změnu občanského průkazu příjemce. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálů RK-36-2017-92, př. 9,
RK-36-2017-92, př. 10, RK-36-2017-92, př. 11 a RK-36-2017-92, př. 12. Celé znění Smluv je obsahem materiálu RK-36-2017-92, př. 1, RK-36-2017-92, př. 2, RK-36-2017-92, př. 3
a RK-36-2017-92, př. 4. V případě Smluv PR01537.1504 a PR01537.1465 je obsahem materiálů RK-36-2017-92, př. 1 a RK-36-2017-92, př. 2 také znění dodatku č. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2017-92, př. 9,
RK-36-2017-92, př. 10, RK-36-2017-92, př. 11 a RK-36-2017-92, př. 12.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz