Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-90

RK-36-2017-90.doc  RK-36-2017-90pr01.doc  RK-36-2017-90pr02.doc
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-36-2017-90
NázevProjekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 8. žádosti o platbu
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předložení 8. žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina , reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 (dále jen projekt ) za období čerpání finančních prostředků 1. 8. 2017 - 31. 10. 2017 ve výši 8 067 576,57 Kč. K tomuto termínu byly vyčerpány celkové finanční prostředky ve výši 232 251 323,29 Kč z alokovaných 262 680 000 Kč.
Projekt je realizován Krajem Vysočina v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina evidenční č. v MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 realizovaného v Operačním programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ) bylo schváleno usnesením č. 2382/38/2015/RK (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-38-2015-57, př. 1.).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu dle materiálu RK-36-2017-90, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu
RK-36-2017-90, př. 1.
StanoviskaOE: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2017-90, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2017-90, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz