Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-88

RK-36-2017-88.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-36-2017-88
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
Zpracoval M. Brűcknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ), za účelem zajištění průběžného financování projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen TP RSK ), který je realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ).
Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina je dobrovolným partnerským uskupením, které se v programovém období 2014 - 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina.
Způsobilé výdaje projektu jsou hrazeny v 100% výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. MMR, v poměru 85 % z Fondu soudržnosti a 15 % ze státního rozpočtu.
V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla odeslána poskytovateli dotace Zpráva o realizaci projektu včetně Zjednodušené žádosti o platbu za 3. etapu projektu, tj. období 1. 3. 2017 - 31. 8. 2017.
Dne 30. 10. 2017 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 373 594 Kč.
Dotace přijatá na zvláštní účet vedený u České národní banky byla převedena na zvláštní účet projektu TP RSK. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu TP RSK.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu TP RSK o přijaté finanční prostředky ve výši 373 594 Kč.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany MMR na financování projektu TP RSK ve výši 373 594 Kč.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 373 594 Kč.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz