Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-86

RK-36-2017-86.doc  RK-36-2017-86pr01.xls
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-36-2017-86
NázevEvropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
Zpracoval I. Fryšová, I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava (dále jen ERDV ).
Usnesením č. 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2). ERDV byl slavnostně založen 30. 6. 2012.
V rámci rotujícího předsednictví 7 partnerských regionů předsedá v roce 2017 Evropskému regionu Dunaj Vltava region Dolní Bavorsko, který převzal předsednictví od Dolního Rakouska a 17. ledna 2018 ho předá Kraji Vysočina.
Na základě usnesení politické grémia ERDV bylo tématem bavorského předsednictví a tzv. high-light tématem směrem k široké veřejnosti zvoleno téma Jazyková ofenzíva , tzn. podpora výuky jazyka sousedů (NJ-CJ). Konkrétně k jednotlivým aktivitám:

1) Jazyková ofenzíva

V rámci realizace tématu Jazykové ofenzívy byla připravena tato opatření:
o Konference s názvem Evropský region Dunaj-Vltava jako atraktivní region v oblasti vzdělávání (leden 2017) - Dunajská univerzita v Křemži, Dolní Rakousko
o Stipendijní program pro studenty vysokých škol na území ERDV - dodatečné stipendium na zahraniční pobyt v rámci ERASMUS + na jiné VŠ/Univerzitě na území ERDV
o Hospitační program - podpora pedagogů cizích jazyků se zaměřením na germanistiku/bohemistiku na hospitační stáže na území ERDV
o aktivity v rámci Evropského dne jazyků (26. 9. 2017) - akce propagující výuku DE/CZ v jednotlivých partnerských regionech - připraveny tematické propagační materiály (Stručný průvodce jazykem (NJ/CJ), dvojjazyčné vystřihovánky, dvojjazyčná pexesa, CZ-DE kapesní slovník)
o Jazyková konference v Bavorské Železné Rudě (5. 10. 2017) - prezentace úspěšné spolupráce v rakousko-česko-bavorském příhraničí, součástí veletrh vzdělávacích institucí se zaměřením na mladé lidi, jazyk a kulturu sousední země
o Kontaktní seminář pro SŠ z ERDV - prezentace možností přeshraniční spolupráce škol v ERDV a jejich financování - 7. 11. 2017, Freistadt (AT)

2) Skupina práce s veřejností a regionální kontaktní místa

Zástupci regionálních kontaktních míst, kteří jsou zároveň členy pracovní skupiny Práce s veřejností ERDV, připravili pro rok 2017 cyklopublikaci s názvem 28 nejhezčích jednodenních výletů , která představuje 4 nejzajímavější stezky z každého ze 7 partnerských regionů. Na letní měsíce pak byla připravena doprovodná soutěž pro veřejnost o nejlepší fotografii z představených cyklotras.
Zástupci jednotlivých regionálních kontaktních míst pak prezentovali ERDV na řadě akcí pro širokou veřejnost. Jednalo se především o cestovně ruchové veletrhy, akce spojené s cykloturistikou, veletrhy regionálních produktů a další akce.
Ve všech partnerských regionech pak probíhaly speciální akce k Evropskému dni jazyků, jejichž cílem byla propagace a podpora výuky jazyka sousedů. Pro tyto akce byl připraven ERDV - stručný průvodce jazykem (CZ, DE) a dvojjazyčná vystřihovánka pro děti. Využity byly také již dříve vydané česko-německé kapesní slovníky ERDV a dvojjazyčná pexesa.
V současné době je v rámci Skupiny práce z veřejností komunikován redesign webových stránek a zřízení dvojjazyčné facebookové stránky ERDV.

3) Znalostní platformy

Stejně jako v předchozích letech lze stále spatřovat těžiště práce ERDV v činnosti 7 znalostních platforem, v rámci nichž vzniká řada zajímavých projektů spolufinancovaných především z programů Evropské územní spolupráce. Oproti předchozímu období však byla práce v platformách částečně utlumena (např. z důvodu vyčerpání alokace na danou oblast v rámci program EÚS apod.). Na odborné úrovni však platformy nadále plní funkci informační, síťovací a propagační.
V roce 2017 platformy kromě pravidelných setkání spolupracovaly na organizaci a realizaci řady odborných mezinárodních akcí a na vydání několika publikací, jako např.:
o druhá aktualizace brožury Průvodce vysokými školami ERDV
o 7 videospotů mapujících nabídku vysokých škol v jednotlivých regionech ERDV - http://www.evropskyregion.cz/galerie/fotografie/videa-9.html
o 2x studijní cesta vysokoškolských studentů po ERDV
o brožura ERDV - Místo pro zdraví - http://www.evropskyregion.cz/download/databanka/32_110_cs_edm_tschechisch_webcz.pdf
o leták Inovační vouchery v ERDV - http://www.evropskyregion.cz/download/clanky_cs/1491918533_cs_cz-innovouchers.pdf
o Bavorsko-česká burza firem (září 2017)
o Cross Border Award 2017 - http://www.evropskyregion.cz/clanky/predavani-cen-cross-border-award-2017-522.html
o 3. Bavorsko - český kongres malých a středních podniků (červen 2017)
o Den e-mobility v Dolním Rakousku (květen 2017)
o Bavorsko-český den pro firmy (duben 2017)
o 3. Řezenský energetický kongres (březen 2017)
o konference Lehké stavby přeshraničně (březen 2017)
o konference Udržitelný rozvoj - Evropa v reformním čase (březen 2017)
a řada dalších.

Dále se jednotlivé platformy ERDV prezentovaly na řadě odborných akcí zaměřených na oblast IT, digitalizaci, průmysl, energetiku, zdravotnictví, dopravu, vzdělávání, trh práce a další.
Informace o těchto akcích jsou pravidelně zprostředkovávány také subjektům z Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh v rámci níž mimo jiné:
- experti průběžně připravují projekty do programů EÚS,
- Workshop ZP -15. 11. 2017, Telč - síťovací setkání a prezentace nových projektů,
- prezentace na akcích VŠPJ - veletrh pracovních příležitostí JobStart (listopad 2017), konferenci Konkurence ERDV (květen 2017), Cestovní ruch jako křižovatka poznatků (únor 2017)
atd.

ERDV je v kraji prezentováno na řadě akcí v souvislosti s propagací výuky NJ:
- Evropský den jazyků - prezentace na ZŠ a SŠ v kraji - září 2017
- Den s němčinou v Kraji Vysočina - 31. 10. 2017, Jihlava,
- Mezinárodní setkání mládeže - 10. - 18. 11. 2017, Jihlava,

i na akcích pro širokou veřejnost:
- Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě - květen 2017
- Klimatour - červen 2017
- Den s Krajem Vysočina - září 2017
a další.

Kraj Vysočina se připravuje na své předsednictví v ERDV v roce 2018, které převezme 17. ledna 2018 v Dolním Bavorsku. Presidiem bylo pro rok 2018 odsouhlaseno téma ERDV jako aktivní a soudržný region , v rámci nějž se chce Kraj Vysočina ve spolupráci s ostatními regiony zaměřit především na podporu angažovanosti obyvatelstva, výměnu zkušeností z oblasti místní Agendy 21 a komunitního rozvoje malých obcí. Počítá se také s aktivitami na podporu rozvoje jazykových a odborných znalostí mladých lidí.
Toto téma obsahově zapadá do jednoho ze střednědobých témat, které je v rámci ERDV aktuálně rozpracováváno - ERDV jako atraktivní region pro mladé a starší obyvatele .
Předběžný harmonogram aktivit v rámci předsednictví Kraje Vysočina v ERDV je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu.

4) Další rozvoj ERDV

V současné době jsou v rámci ERDV rozpracovávána dvě témata možného střednědobého rozvoje ERDV. Jedná se o témata:
- ERDV jako hospodářský prostor - zpracovává region Dolní Bavorsko ve spolupráci s Horním Rakouskem, zaměření se na rozvoj spolupráce v oblasti inovací jako jeden z možných potenciálů hospodářského růstu ERDV,
- ERDV jako atraktivní region pro mladé a starší obyvatele - zpracovává Kraj Vysočina, téma se širokým spektrem opatření, v současné době navržen prvotní koncept, který bude v době následujících 6 měsíců ve spolupráci s experty s jednotlivých regionů dále upřesňován (plánovány 2 workshopy).
Detailněji rozpracované/zacílené koncepty budou představeny na květnovém jednání Presidia ERDV.
V souvislosti s dalším rozvojem ERDV je diskutována také možnost transformace ERDV na Evropské seskupení pro územní spolupráci (tzv. ESÚS). Za hlavní pozitiva je považováno upevnění postavení ERDV vůči Evropské komisi a pravděpodobná možnost snazšího přístupu k finančním zdrojům EÚ na realizaci aktivit a projektů ERDV. Ověření těchto možností a dalších přínosů při založení ERDV jako ESÚS bude předmětem důkladné analýzy na úrovni jednotlivých regionů, ERDV i EU, která bude probíhat v následujících 6 - 12 měsících.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-36-2017-86.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava dle materiálu RK-36-2017-86.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz