Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-83

RK-36-2017-83.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-36-2017-83
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval3 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 Zpracoval (a): D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o příjem dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina v gesci OAPŘ.
Dále je radě kraje předkládán k řešení příjem finančních prostředků na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813 z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). V souladu se schváleným finančním plánem projektu obdržel Kraj Vysočina dne 1. 11. 2017 vyúčtování druhé monitorovací zprávy a tomu odpovídající částku ve výši 1 105 228,81 Kč.
V rámci projektu byly zatím zrealizovány následující činnosti:
* byly implementovány požadavky dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014, na základě této skutečnosti Kraj Vysočina získal certifikát dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 na celý úřad a současně v průběhu celého roku 2017 probíhá nastavování bezpečnostních opatření a procesů dle této normy včetně implementace doporučení z auditu;
* byly dokončeny kurzy Finanční plánování, finanční řízení a kontrola a Veřejné zakázky. V rámci kybernetické bezpečnosti proběhly naplánované vzdělávací aktivity včetně intenzivního kurzu pro interní auditory kybernetické bezpečnosti.
* Dosud probíhá specializovaný intenzivní kurz Finanční a ekonomická analýza.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 105 228,81 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina .
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 105 228,81 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 105 228,81 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina .
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz