Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-81

RK-36-2017-81.doc  RK-36-2017-81pr01.xls
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-36-2017-81
NázevPořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
Zpracoval M. Kastner, I. Mach
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší využití nedočerpaných prostředků z rozpočtu Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 k pořízení propagačních předmětů pro úspěšné olympioniky a reprezentanty z Kraje Vysočina.
V minulosti se OŠMS potýkal s nedostatkem adekvátních věcných darů, jako poděkování úspěšným reprezentantům kraje z dětských olympiád, mistrovství světa či mistrovství Evropy. Jako řešení se nabídlo předávání propagačních předmětů v podobě poukázek na sportovní zboží v hodnotě 500 Kč. Tento způsob poděkování úspěšným mladým sportovcům se setkal s velmi pozitivní odezvou již při ZODM 2014 a LODM 2017. Poukázky budou pořízeny s platností do roku 2019, a tudíž je bude možno využít pro ocenění jak medailistů z ZODM 2018, tak medailistů z LODM 2019.
Finanční prostředky na pokrytí jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty (90 ks poukázek - 45 000 Kč) je možné čerpat ze zůstatku rozpočtu Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017, který činí 48 672 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-81, př. 1. Pořízení bude hrazeno z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu (ÚZ 00308).
Osobou oprávněnou použít propagační předměty dle materiálu RK-36-2017-81, př. 1, je Ing. Jana Fialová, členka rady kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor sekretariátu hejtmana vnímá ocenění sportovců reprezentujících Kraj Vysočina na národních soutěžích jako pozitivní nástroj propagace Kraje Vysočina a jako vhodný způsob posílení sounáležitosti reprezentantů se svým krajem.
Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. S propagačními předměty bude nakládáno jako s ceninami.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-81, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 22. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz