Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-80

RK-36-2017-80.doc  RK-36-2017-80pr01.doc  RK-36-2017-80pr02.doc  RK-36-2017-80pr03.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-36-2017-80
NázevRozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová, Projektová kancelář
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky.
Na jednání Rady Kraje Vysočina dne 11. 7. 2017 usnesením č. 1291/23/2017/RK bylo rozhodnuto o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Úpravy stáje pro výkrm prasat v rámci projektu Vybudování centra zemědělského vzdělávání.
Radou Kraje Vysočina jmenovaná komise zasedala dne 23. 10. 2017 v 11:00 hodin a pokračovala v jednání 3. 11. 2017 s hlasováním per rollam. O výsledku jednání komise byly komisí pořízeny Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení a Zpráva o hodnocení nabídek, které jsou radě kraje předloženy v materiálu
RK-36-2017-80-80, př. 1, RK-36-2017-80-80, př. 2.
Návrh řešení Na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek doporučuje předkladatel Radě Kraje Vysočina vybrat nabídku uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.,
IČO 60838531, se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou jako nejvýhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Úpravy stáje pro výkrm prasat , nabídková cena vítězného uchazeče činí 23 167 188,68 Kč vč. DPH.
Podle čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 přísluší rozhodnutí o výběru nejvýhodnějších nabídky radě kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., IČO 60838531, se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, jako nejvýhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Úpravy stáje pro výkrm prasat ;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz