Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-76

RK-36-2017-76.doc  RK-36-2017-76pr01.pdf
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-36-2017-76
NázevNávrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Zpracoval6 Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (dále jen škola) v souvislosti se zajištěním prostředků školy na realizaci projektů Postav si své auto a Proton .
Škola požádala o změnu závazných ukazatelů (snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz a současně zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek) v souvislosti s realizací projektu Postav si své auto a Proton .
Projekt Postav si své auto se týká devíti škol zřizovaných Krajem Vysočina. Usnesením č. 1314/24/2016/RK ze dne 25. 7. 2016 Rady Kraje Vysočina bylo řešeno osm z nich. Zbývající devátá škola Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava získala finanční prostředky ve výši 800 000 Kč (bez DPH) od firmy Bosch Diesel s.r.o. v rámci smlouvy o sponzoringu. Tyto finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené se zajištěním materiálu a služeb k výrobě vozidel, odměny studentům a zaměstnancům školy a na ostatní náklady spojené s touto akcí. Takto získané finanční prostředky se stávají výnosem organizace.
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava žádá svého zřizovatele o změnu závazných ukazatelů snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 629 000 Kč a současně o zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o stejnou částku 629 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-76, př. 1. Na začátku roku nebyly známy tyto neočekávané příjmy. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zdrojem fondu investic.
Návrh řešení Navrhuje se Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava změnit závazné ukazatele dle materiálu RK-36-2017-76 v souvislosti s realizací projektu Postav si své auto a Proton .
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02335 a pod ID O02336.
Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 629 000 Kč a současně zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o stejnou částku 629 000 Kč na realizaci projektů Postav si své auto a Proton .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Termín prosinec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz