Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-74

RK-36-2017-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-36-2017-74
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
Zpracoval4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva zemědělství (dále též MZe ) a jejich zprostředkování organizaci.
MZe rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 57 390 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384. Tyto finanční prostředky jsou určeny na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331). Předmětem dotace je podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ.
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje schválit:
- zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 57 390 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 57 390 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 57 390 Kč, určené pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 57 390 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků ve výši 57 390 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz