Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-71

RK-36-2017-71.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-36-2017-71
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval1 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu závazných ukazatelů u Gymnázia Třebíč a u Obchodní akademie Dr. A. Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč z důvodu navýšení odpisů souvisejících s technickým zhodnocením dlouhodobého majetku a s pořízením dlouhodobého majetku realizovaným Krajem Vysočina.

1. Gymnázium Třebíč (dále též gymnázium ) žádá o navýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele na rok 2017 o částku 280 000 Kč a současně o navýšení příspěvku na provoz ve stejné výši. Na gymnáziu došlo v průběhu roku 2016 k rekonstrukci oken, ústředního topení, elektroinstalace a strojoven vzduchotechniky a kompletní výměna střechy realizované majetkovým odborem KrÚ. Tím došlo výraznému technickému zhodnocení nemovitého majetku a současně ke zvýšení odpisů z nemovitého majetku, se kterými nebylo při tvorbě rozpočtu pro letošní rok počítáno. Z těchto důvodů žádá gymnázium o navýšení příspěvku na provoz o částku 280 000 Kč na pokrytí zvýšených odpisů a zároveň o navýšení odvodu z fondu investic ve stejné výši 280 000 Kč.

2. Obchodní akademie Dr. A. Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (dále též škola ) žádá o navýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele na rok 2017 o částku 104 000 Kč a současně o navýšení příspěvku na provoz ve stejné výši. V letošním roce došlo ve škole k dokončení výstavby tělocvičny v ul. T. Bati a tím došlo k navýšení odpisů z nemovitého majetku, které v období tvorby rozpočtu na letošní rok nebyly známy. Z těchto důvodů žádá škola o navýšení příspěvku na provoz o částku 104 000 Kč na pokrytí zvýšených odpisů a zároveň o navýšení odvodu z fondu investic ve stejné výši 104 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit rozpočtová opatření a Gymnáziu Třebíč a Obchodní akademii Dr. A. Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč změnu závazných ukazatelů dle materiálu RK-36-2017-71.
Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02327.
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 280 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o částku 104 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 280 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 280 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-36-2017-71;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 104 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 104 000 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí zvýšených odpisů nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2017-71;
ukládá
* odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 280 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-71;
* odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 ve výši 104 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-71;
* ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 280 000 Kč;
* ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 104 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Gymnázia Třebíč, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Termín prosinec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz