Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-70

RK-36-2017-70.doc  RK-36-2017-70pr01.xls
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-36-2017-70
NázevPříspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval0 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: K. Prokešová,
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká příspěvku na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 a s tím souvisejícího rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.
Žadatelé o uznání vzdělání získaného v zahraničí jsou za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinni konat v rámci nostrifikačního řízení zkoušku k ověření toho, zda jejich znalosti a dovednosti odpovídají cílům a obsahu vzdělávání dle příslušného rámcového vzdělávacího programu. Tyto zkoušky žadatelům nařizuje krajský úřad v rámci výkonu přenesené působnosti a konají se v určené škole před komisí, která musí být nejméně tříčlenná.
Vzhledem ke skutečnosti, že se žadatelé na krajský úřad obracejí průběžně, nostrifikační zkoušky probíhají během celého roku podle toho, jak jsou podávány jednotlivé žádosti. Ve 2. pololetí roku 2017 bylo nařízeno celkem 12 nostrifikačních zkoušek, pro jejich konání byly vypsány 4 termíny (v srpnu, 2x v září a poslední zkouška proběhne začátkem prosince). Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství - ÚZ 00302) počítá v komentáři s úhradou nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců krajským středním školám. Dotčené školy, na kterých se nostrifikační zkoušky konaly, resp. budou konat (tj. Gymnázium Jihlava, Gymnázium Havlíčkův Brod, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou a Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč), využijí příspěvek k poskytnutí mimořádné odměny včetně souvisejících odvodů zúčastněným pedagogům.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout školám, na nichž nostrifikační zkoušky v 2. pololetí roku 2017 proběhly/proběhnou, příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek a za tímto účelem schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2017-70, př. 1.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02325.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-36-2017-70, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz