Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-67

RK-36-2017-67.doc  RK-36-2017-67pr01.pdf
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-36-2017-67
NázevDotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 08/2016 dne 20. 12. 2016 usnesením č. 0576/08/2016/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017. V Rozpočtu kraje 2017 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 1 žádost o podporu soutěže ve výši 40 000 Kč. Organizátorem soutěže je zapsaný spolek.
Návrh řešení Organizace Klub přátel Josefa Masopusta z.s. zaslala žádost o dotaci na postupovou soutěž Pohár Josefa Masopusta 2017. Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-36-2017-67, př. 1.
OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina nepodpořit tuto žádost, jelikož nesplňuje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - nebyla podána ve stanoveném termínu (minimálně dva měsíce před konáním akce), žadatel žádá o částku vyšší než je dle Pravidel možné, žádost se vztahuje i na okresní kola, ale dle Pravidel je možné žádat dotaci pouze na krajská a vyšší kola postupových soutěží a přehlídek. Zároveň se jedná o soutěž finančně podporovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na jejíž organizaci poskytl Kraj Vysočina finanční prostředky pro rok 2017 Krajské radě Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2017-60.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01973.0015.
Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 40 000 Kč organizaci Klub přátel Josefa Masopusta z.s.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz