Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-66

RK-36-2017-66.doc  RK-36-2017-66pr01.doc  RK-36-2017-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-36-2017-66
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
Zpracoval6 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199 pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 (dále jen organizace) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Ředitelka organizace obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru v celkové výši 13 200 Kč za účelem úhrady pobytu čtyř dětí z dětského domova na letním táboře s výukou anglického jazyka (English camp). Dar bude organizaci poskytnut jednorázově. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje neveřejný materiál
RK-36-2017-66, př. 1. Odůvodnění neveřejnosti je obsaženo v materiálu RK-36-2017-66, př. 2.
Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l).
Z tohoto důvodu požádala ředitelka Dětského domova, Senožaty 199 Radu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-66, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Dětský domov, Senožaty 199, dle materiálu RK-36-2017-66, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz