Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-65

RK-36-2017-65.doc  RK-36-2017-65pr01.doc  RK-36-2017-65pr02.doc  RK-36-2017-65pr03.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-36-2017-65
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
Zpracoval5 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší revizi a aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech.
Rada Kraje Vysočina schválila na svém zasedání č. 36/2015 dne 1. 12. 2015 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech č. 12/15 a na svém zasedání č. 18/2015 dne 2. 6. 2015 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15. Tým pracovníků OŠMS a OSH provedl revizi a aktualizaci pravidel.
Pravidla pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech byla upravena po formální stránce, na základě zkušeností z administrace pravidel z minulých let došlo k úpravě některých formulací. Název, obsah i účel pravidel zůstal zachován. Hodnocení žadatelů zůstává stejné.
U Pravidel pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech bylo zjištěno, že neplní účel, pro jaký byla tato pravidla nastavena a schválena. Pravidla jsou neúčinná a míjí cílovou skupinu. Studenti vysokých škol mají široký výběr z nabídky různých evropských vzdělávacích programů, nabídky stipendia Kraje Vysočina nevyužívají. V rozpočtu kraje byla na tato pravidla ročně alokována částka 500 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá Radě Kraje Vysočina v materiálu RK-36-2017-65, př. 1 návrh nových Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Veškeré změny jsou zaznamenané ve změnovém dokumentu v materiálu RK-36-2017-65, př. 2. Byl vypuštěn vzor darovací smlouvy, jelikož bylo zjištěno, že vzorová darovací smlouva nereflektuje změny v zákonech, které nastanou v průběhu platnosti pravidel. Vždy aktuální vzor darovací smlouvy bude vyvěšen spolu s dotačním titulem na stránkách Kraje Vysočina.
OŠMS předkládá Radě Kraje Vysočina návrh na zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15 ze dne 2. 6. 2015. Současná pravidla jsou uvedena v materiálu
RK-36-2017-65, př. 3. Pravidla jsou neúčinná, neefektivní a míjí cílovou skupinu.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana podporuje aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech v navrhovaném znění. Aktualizovaná verze pravidel vychází i z naší praktické zkušenosti s administrací této stipendijní podpory. Podpora studia středoškolských studentů v zahraničí je dobrá investice kraje, neboť se jedná o možnost osobního rozvoje konkrétního občana kraje, který navíc získá motivaci dále šířit dobré jméno kraje, a je v souladu se závazkem Kraje Vysočina podporovat vzájemné vztahy s partnerskými regiony včetně výměn studentů. Zároveň souhlasíme se zrušením pravidel pro vysokoškolská stipendia z předkládaných důvodů.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor regionálního rozvoje nemá k předkládaným pravidlům námitek a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech dle materiálu RK-36-2017-65, př. 1;
rozhoduje
zrušit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15 ze dne 2. 6. 2015, schválená usnesením č. 1051/18/2015/RK a uvedená v materiálu RK-36-2017-65, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz