Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-64

RK-36-2017-64.doc  RK-36-2017-64pr01.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-36-2017-64
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 a jejich zprostředkování právnickým osobám. Modul B zajišťuje financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách a školských zařízeních zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
O dotaci mohly požádat právnické osoby prostřednictvím odborů školství krajských úřadů. Dotace je určena na úhradu nákladů vzniklých právnické osobě z pracovně právního vztahu s asistentem pedagoga.
V rámci Modulu B byla Rozhodnutím č. 28587-10/2017-1 Kraji Vysočina přidělena neinvestiční dotace v celkové výši 301 920 Kč pro právnické osoby uvedené v materiálu
RK-36-2017-64, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) ve výši 301 920 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 2 uvedené v materiálu RK-36-2017-64, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 301 920 Kč na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B, ÚZ 33457).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) ve výši 301 920 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 2 uvedené v materiálu RK-36-2017-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz