Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-61

RK-36-2017-61.doc  RK-36-2017-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-36-2017-61
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
Zpracoval1 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední průmyslové školy Třebíč (dále také škola ) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Účelem je finanční podpora spolupráce školy a základních škol - podpora praktické výuky v souladu se schválenými učebními plány.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy od firmy Fraenkische CZ, s.r.o. na přijetí finančního účelového daru ve výši 150 000 Kč. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál
RK-36-2017-61, př. 1.
Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Střední průmyslová škola Třebíč proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-61, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-61, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz