Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-59

RK-36-2017-59.doc  RK-36-2017-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-36-2017-59
NázevZměna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.
Rada kraje schválila svým usnesením 1070/23/2011/RK ze dne 28. 6. 2011 Smlouvu o nájmu nemovitosti na nájem Pavilonu pro matku a dítě mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a poskytovatelem zdravotních služeb Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, tzv. zdanitelný nájem nemovitostí z hlediska DPH. Předmět zdanitelného nájmu byl následně upraven - rozšířen o nemovitosti, které jsou dotčeny stavbou Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
* dle usnesení rady kraje 302/07/2016/RK ze dne 23. 2. 2016 a uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
* dle usnesení rady kraje 2061/39/2016/RK ze dne 29. 11. 2016 a uzavřeného Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
* dle usnesení rady kraje 1887/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 a uzavřeného Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
Jedná se o dostavbu areálu Nemocnice Třebíč řešící lůžkové kapacity chirurgických oborů, lůžka intenzivní péče, ambulantní provozy, příjem urgentních pacientů, hemodializační oddělení a další kapacity. Dále jsou řešeny i technické záležitosti - energocentrum, medicinální plyny, inženýrské sítě a komunikační řešení části areálu, celkové předpokládané náklady stavby přes 400 mil Kč bez DPH.
V průběhu měsíce listopadu tohoto roku bude dokončena podstatná část stavebního objektu Pavilon chirurgických oborů a na stavbu bude místně příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby za účelem zahájení zkušebního provozu.
Návrh řešení Předmět nájmu a smluvní podmínky nájmu je potřebné změnit a aktualizovat tak, aby reflektovaly podmínky stanovené zákonem o DPH u nově zrealizované stavby Pavilon chirurgických oborů a byly vytvořeny podmínky pro užívání a provozování tohoto pořízeného majetku Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-36-2017-59, př. 1.
Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, svěřena radě kraje.
StanoviskaEkonomický odbor, odbor zdravotnictví souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, dle materiálu RK-36-2017-59, př. 1.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace souhlasí s návrhem řešení dle materiálu
RK-36-2017-59, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-36-2017-59, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 17. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz