Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-58

RK-36-2017-58.doc  RK-36-2017-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-36-2017-58
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vzájemné převody pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou v areálu Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou.
Vzhledem k tomu, že areál této školy není zcela majetkoprávně vypořádán, zadal odbor majetkový vyhotovení geometrického plánu na nevypořádané části areálu.
GP č. 1922-298/2016 vyhotoveným společností Geoperfect, s.r.o. je část pozemků v areálu školy ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Jedná se o nově vzniklé pozemky par. č. 47/30 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 212 m2 (pozemek pod chodníkem ke škole), par. č. 47/31 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2 (zatravněná plocha) a pozemek par. č. 47/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 (zatravněná plocha). Tyto pozemky byly odděleny z pozemku par. č. 47/1 a par. č. 47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou.
Stejným GP byly z pozemku par. č. 47/13 ve vlastnictví Kraje Vysočina odděleny pozemky par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2. Uvedené pozemky se nacházejí mimo areál školy a jsou určeny k převodu do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Vzájemné darování nově oddělených pozemků uvede do souladu stav faktického užívání se stavem právním (evidencí katastru nemovitostí).
Návrh řešení OM navrhuje vzájemné darování nově oddělených pozemků tak, aby faktické užívání pozemků odpovídalo stavu katastru nemovitostí.
Předpokladem převodu pozemků do vlastnictví města je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku. Nově oddělené pozemky budou po převodu sloužit pro veřejně prospěšné účely (zeleň města, místní komunikace) a nebude na nich provozována komerční činnost.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky mimo areál školy z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a nabýt darem nově oddělené pozemky v areálu školy z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaAkademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední uměleckoprůmyslová škola Světlá nad Sázavou i OŠMS souhlasí se vzájemným převodem pozemků v areálu školy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělených GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou,
* nabýt darem pozemky par. č. 47/30 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 212 m2, par. č. 47/31 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/1 a dále pozemek par. č. 47/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 oddělený dle téhož GP z pozemku par. č. 47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost OM
Termín 6. února 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz