Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-57

RK-36-2017-57.doc  RK-36-2017-57pr01.doc  RK-36-2017-57pr02.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-36-2017-57
NázevVýmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěstský úřad, odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou, jako pořizovatel územního plánu, na základě Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zřídil mimo jiné předkupní právo pro Kraj Vysočina k pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí. Jednalo se o veřejně prospěšnou stavbu WD1.
Na odbor majetkový se obrátili žadatelé, kteří kupují pozemek par. č. 64/7 oddělený dle geometrického plánu č. 991-139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí, s žádostí o výmaz výše uvedeného předkupního práva k nově vzniklému pozemku.
Návrh řešení S ohledem na skutečnost, že nově vzniklý pozemek par. č. 64/7 je zcela mimo zájmové území Kraje Vysočina a v současné době je v procesu příprava obchvatu Nového Veselí navrhuje odbor majetkový doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemku par. č. 64/7 odděleného dle geometrického plánu č. 991-139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí.
StanoviskaODSH souhlasí s výmazem předkupního práva k nově vzniklému pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemku par. č. 64/7 odděleného dle geometrického plánu č. 991-139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz