Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-53

RK-36-2017-53.doc  RK-36-2017-53pr01.doc  RK-36-2017-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-36-2017-53
NázevMajetkoprávní příprava stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření smluv zakládajících právo investora provést stavbu Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov , uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce na pozemcích, zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby.
Stavba se nachází v místě stávající silnice III/11244 na par. č. 528 a v jejím bezprostředním okolí, v místě hráze rybníka Podlesník v katastrálním území Radňov u Rynárce.
Důvodem k realizaci stavby je nevyhovující stav zemního tělesa hráze rybníka Podlesník, v jehož koruně je vedena silnice III/11244. Silnice je využívána těžkou nákladní dopravou při přepravě kamene z lomu Nemojov. Účelem stavby je ochrana existujících budov umístěných v bezprostřední blízkosti hráze rybníka na pozemcích st. par. č. 31/1, st. par. č. 31/3, st. par. č. 31/4 a st. par. č. 31/5.
Konstrukce stavby je umístěna v cca 2/3 své půdorysné délky zcela pod terénem a v 1/3 své půdorysné délky částečně nad terénem v podobě nízké betonové zídky s římsou a zábradlím. Přilehlý úsek silnice III/11244 bude po skončení výstavby opraven, bude provedena obnova vozovkového souvrství ve stávajícím šířkovém a výškovém uspořádání komunikace.
Podle projektové dokumentace, zpracované společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, jsou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-53, př. 1. Uváděné výměry pozemků jsou orientační dle záborového elaborátu. Prostřednictvím smluv zakládajících právo investora provést stavbu, smluv nájemních a v případě Města Pelhřimov smlouvy o výpůjčce, v rozsahu dle materiálu
RK-36-2017-53, př. 1, navrhuje odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby.
V rámci přípravy stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno právo provést stavbu a zároveň uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce u dotčených pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce s vlastníky pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obec Radňov dle materiálu RK-36-2017-53, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv v rozsahu, za podmínek a nájemné dle materiálu RK-36-2017-53, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz