Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-52

RK-36-2017-52.doc  RK-36-2017-52pr01.xls  RK-36-2017-52pr02.xls  RK-36-2017-52pr03.xls  RK-36-2017-52pr04.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-36-2017-52
NázevMajetkoprávní vypořádání stavby II/602 Olešná - průtah po jejím dokončení
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření služebnosti ve prospěch kraje a vzájemné darování pozemků mezi krajem a obcí Olešná po dokončení stavby II/602 Olešná - průtah .
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství zrealizoval v loňském roce výše uvedenou stavbu. Vlastní stavba spočívala v rekonstrukci průtahu obce z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci i mimo ní. Došlo k výstavbě nasvětleného přechodu pro chodce, umístění autobusových zastávek do zálivů, osazení obrubníků, výměně konstrukčních vrstev komunikace, zamezení lokálních propadů ve vozovce a sjednocení šířky průjezdního úseku komunikace na 7 m.
Většina pozemků byla před stavbou již nabyta do vlastnictví kraje, s některými vlastníky však byla uzavřena pouze smlouva zakládající právo provést stavbu a nyní je na základě geometrického plánu č. 379-102/2016, vyhotoveného po dokončení stavby, nezbytné provést vlastní majetkoprávní vypořádání.
Jedním z vlastníků pozemků dotčených stavbou je i obec Olešná. Pozemky ve vlastnictví obce zastavěné výše uvedenou stavbou silnice II/602 jsou uvedeny v materiálu
RK-36-2017-52, př. 1. Tyto pozemky by měly být převedeny do vlastnictví kraje.
Naopak pozemky kraje, nacházející se pod chodníky, veřejným prostranstvím, zelení a parkovacími stáními jsou uvedeny v materiálu RK-36-2017-52, př. 2. Tyto pozemky by měly být převedeny do vlastnictví obce.
Na části pozemků ve vlastnictví obce Olešná a na části pozemků kraje, které se však budou převádět do vlastnictví obce Olešná, protože se nacházejí mimo těleso silnice II/602, byla vybudována kanalizace na odvod vody z této komunikace. Popis pozemků dotčených kanalizací je uveden v materiálu RK-36-2017-52, př. 3.
Návrh řešení OM navrhuje výše uvedené pozemky vypořádat formou jejich vzájemného darování mezi obcí a krajem v rozsahu materiálů RK-36-2017-52, př. 1 a RK-36-2017-52, př. 2.
Navrženými změnami dojde k darování pozemků zastavěných silnicí II/602 v k. ú. Olešná u Pelhřimova do vlastnictví kraje a naopak k darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím, zelení a parkovacími stáními do vlastnictví obce.
OM dále navrhuje v případě uzavření výše navržených darovacích smluv ještě bezúplatně uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Olešná jako vlastníkem pozemků a Krajem Vysočina jako oprávněným ze služebnosti spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat stavbu kanalizace vybudovanou v rámci stavby II/602 Olešná - průtah na pozemcích dle materiálu RK-36-2017-52, př. 3.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti a zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 2 do vlastnictví obce Olešná a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si darovat pozemky dle materiálů RK-36-2017-52, př. 1 a RK-36-2017-52, př. 2 mezi obcí a krajem.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 2 do vlastnictví obce Olešná;
* v případě schválení darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná v zastupitelstvech těchto samosprávných územních celků uzavřít bezúplatně s obcí Olešná smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu Kraje Vysočina jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat kanalizaci vybudovanou v rámci stavby II/602 Olešná - průtah včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob v nezbytně nutném rozsahu za účelem jejího provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby, v nezbytně nutném rozsahu na části pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 3 v rozsahu GP č. 379-102/2016;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-52, př. 1 z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-52, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz