Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-48

RK-36-2017-48.doc  RK-36-2017-48pr01.doc  RK-36-2017-48pr02.pdf  RK-36-2017-48pr03.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-36-2017-48
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/392 Kralice nad Oslavou - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 PD
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních (trvalé zábory) a smluv nájemních (trvalé a dočasné zábory) na pozemky v k. ú. Jinošov, k. ú. Otradice a v k. ú. Kralice nad Oslavou v rámci akce II/392 Kralice nad Oslavou - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 PD .
Kraj Vysočina má v úmyslu v rámci výše uvedené akce provést povrchovou opravu silnice II/399 v daném úseku s případným rozšířením, opravou mostků a dalších stavebních úprav plynoucí z této činnosti. Podle dostupných údajů a dle záborového elaborátu vyhotoveného inženýrskou a projektovou kanceláří - Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové budou předmětem uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a smluv nájemních na pozemky od fyzických osob i některých právnických osob dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1. Další stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obcí a státu ve správě státních organizací, s kterými budou vedena samostatná jednání, a toto bude řešeno jiným materiálem. Spolufinancování tohoto projektu se předpokládá z prostředků Evropské unie.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá
* rozhodnout uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv nájemní smlouvy na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých a dočasných záborů za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnut uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH souhlasí s uzavřením smluv.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv nájemní smlouvy na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých a dočasných záborů a za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnut uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů a za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 12. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz