Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-46

RK-36-2017-46.doc  RK-36-2017-46pr01.doc  RK-36-2017-46pr01a.pdf  RK-36-2017-46pr02.doc  RK-36-2017-46pr02a.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-36-2017-46
NázevUzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní v k. ú. Dalešice pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní na pozemku par. č. 830/6 v k. ú. Dalešice a obci Dalešice v rámci stavby II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351 .
Kraj Vysočina připravuje akci II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351 . Stavbou bude, mimo jiné, dotčen i pozemek par. č. 830/6, vodní plocha, zapsaný na LV 375 pro k.ú. Dalešice - vlastnictví České republiky - právo hospodařit s majetkem státu svěřeno pro Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013. Povodí Moravy, s. p. si vymiňuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu nájemní.
Po dokončení uvedené stavební akce Kraj Vysočina zajistí vypracování geometrického plánu, kterým bude vyznačen rozsah věcného břemene služebnosti k pozemku par. č. 830/6 v k. ú. Dalešice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, budoucím povinným a Krajem Vysočina, budoucím oprávněným ze služebnosti smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu nájemní. Smlouvy se zřizují úplatně dle interních předpisů Povodí Moravy, s. p.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje uzavřít uvedené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu nájemní.
Smlouvy jsou předkládány jako materiál RK-36-2017-46, př. 1 a RK-36-2017-46, př. 2.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodí Vltavy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na straně budoucího povinného a pronajímatele a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného a nájemce, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2017-46, př. 1 a smlouvu nájemní dle materiálu
RK-36-2017-46, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz