Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-45

RK-36-2017-45.doc  RK-36-2017-45pr01.xls
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-36-2017-45
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření silnice III/4045, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 115-4620/2015 pro k. ú. Přímělkov a obec Brtnice, který vypracovala společnost GEODING s.r.o.
S ohledem na výše uvedené je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Odbor majetkový se obrátil na město Brtnice s žádostí o darování pozemku par. č. 132/11 odděleného geometrickým plánem č. 115-4620/2013 z pozemků par. č. 132/6 a par. č. 132/7 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice z vlastnictví města Brtnice do vlastnictví Kraje Vysočina. Současně byly městu Brtnice nabídnuty pozemky par. č. 429/2, par. č. 429/3 a par. č. 429/4 oddělené geometrickým plánem č. 115-4620/2013 z pozemku par. č. 429 v k. ú. Přímělkov. Město Brtnice souhlasilo pouze s darováním nově odděleného pozemku par. č. 132/11 v k. ú. Přímělkov. Nabízené pozemky město opakovaně odmítlo, s tím, že jsou pro něj nepotřebné. Darování pozemku z vlastnictví městyse Brtnice již proběhlo.
Nyní se odbor majetkový obrátil na dotčené vlastníky pozemků pod zmíněným tělesem silnice s nabídkou kupní ceny ve výši 100 Kč/m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt úplatně pozemky dle materiálu RK-36-2017-45, př. 1 od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí, kteří souhlasili s nabízenou kupní cenou 100 Kč/m2.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně od vlastníků uvedených v katastru v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné tělesem silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov.
StanoviskaKSÚSV, pracoviště Jihlava souhlasí s nabytím uvedených pozemků.
ODSH s uvedeným nabytím také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-36-2017-45, př. 1 v k. ú. Přímělkov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu
100 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz