Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-41

RK-36-2017-41.doc  RK-36-2017-41pr01.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-36-2017-41
NázevNávrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuProvoz linek veřejné drážní osobní dopravy se uskutečňuje přes hranice Kraje Vysočina
a Jihočeského kraje a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Kraje Vysočina, tak Jihočeského kraje. Jak Kraj Vysočina, tak Jihočeský kraj hradí dopravcům kompenzaci při zajišťování dopravní obslužnosti svých území na příslušné délce spoje, na jejichž provozu mají zájem, na základě samostatných smluv s dopravci. Stávající smlouvy s drážními dopravci jsou platné do roku 2019. S ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl provoz na mezikrajských linkách zajišťován různými dopravci s nutností přestupu či přeodbavení cestujících vzhledem k různým objednatelům dopravy a naopak je z hlediska komfortu cestujících vhodné, aby mezikrajské linky byly provozovány uceleně.
Jedná se o návrh smlouvy řešící rozdělení objednávky drážní dopravy na mezikrajských linkách po roce 2019.
Smlouva, včetně příloh ve kterých je uveden návrh jízdních řádů dle jednotlivých tratí, je uvedena v materiálu RK-36-2017-41, př. 1
Předmětem této smlouvy je spolupráce Kraje Vysočina a Jihočeského kraje za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina a území Jihočeského kraje mezikrajskými linkami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, a to nejpozději od
1. 1. 2020. Již v současnosti na dopravní obsluhu na trati 227 objednává Kraj Vysočina u dopravce České dráhy, a. s. až do Slavonic a Jihočeský kraj recipročně objednává rovnocenné výkony na trati 225, a to na základě souhlasů obou krajů dle zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách. Nově návrh smlouvy uvedené v materiálu
RK-36-2017-41, př. 1 umožňuje i tzv. finanční plnění mezi zainteresovanými kraji za objednávanou veřejnou službu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 7708 90 650, dle materiálu RK-36-2017-41, př. 1.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 7708 90 650, dle materiálu RK-36-2017-41, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství,
Termín 30. 06. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz