Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-40

RK-36-2017-40.doc  RK-36-2017-40pr01.pdf  RK-36-2017-40pr02.pdf  RK-36-2017-40pr03.pdf  RK-36-2017-40pr04.pdf  RK-36-2017-40pr05.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-36-2017-40
NázevNávrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2017
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0576/08/2016/ZK dne 20. 12. 2016 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1A) ve výši 200 000 000 Kč.
Radě kraje je předkládán návrh změn jmenovitých akcí přílohy D1A, o který KSÚSV požádala dopisem prostřednictvím portálu PO dne 8. 11. 2017 odbor dopravy a silničního hospodářství. Dopis je přílohou RK-36-2017-40, př. 1. KSÚSV žádá o prodloužení staničení akce III/34752 křiž. III/34740-Bezděkov díky úsporám při stavbě a dále o vyřazení akce III/01945 Jihlava, ulice Rantířovská - odvodnění kvůli majetkoprávním komplikacím při přípravě stavby. Návrh změn je přílohou RK-36-2017-40, př. 2. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A je přílohou RK-36-2017-40, př. 3. Celkový objem ve výši 200 000 000 Kč zůstává nezměněn.
Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0123/02/2017/ZK bylo dne 28. 3. 2017 schváleno navýšení finančních prostředků na kapitole Doprava, určené pro KSÚSV, z nichž 50 000 000 Kč bylo určeno na jmenovité opravy škod na silnicích po zimní sezoně dle seznamu akcí. KSÚSV navrhuje dopisem, který je přílohou RK-36-2017-40, př. 1. zařazení dvou nových akcí. Jedná se o prodloužení životnosti vozovky udržovacím nátěrem na akcích III/3519 Radošov - Horní Smrčné a III/34529 Chotěboř - Příjemky-Jitkov. Z tohoto seznamu dále navrhuje vyřadit akci II/360 Třebíč, ulice Rafaelova a II/112 Horní Cerekev - Telč, u nichž bylo využito jiné financování (SFDI a D1A). Návrh změn je přílohou RK-36-2017-40, př. 4. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí oprav škod po zimě je přílohou
RK-36-2017-40, př. 5. Celkový objem ve výši 50 000 000 Kč zůstává nezměněn.
Usnesením č. 0898/17/2017/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 15. 5. 2017, č. 08/17 (dále jen Pravidla). Dle Čl. 5 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
• vyřazení a úpravu staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-36-2017-40, př. 2;
• vyřazení a zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 4;
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí:
• aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 3;
• aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou
RK-36-2017-40, př. 5.
Navrhované změny nevyvolají v roce 2017 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1A) ani na akce s účelovým určením na opravy škod po zimě.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
• vyřazení a úpravu staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-36-2017-40, př. 2;
• vyřazení a zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 4;
bere na vědomí
• aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 3;
• aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu
RK-36-2017-40, př. 5.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz