Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-38

RK-36-2017-38.doc  RK-36-2017-38pr01.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-36-2017-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) přípravu staveniště pro akce dle materiálu
RK-36-2017-38, př. 1. Předmětem přípravy staveniště je odstranění věcí z prostoru budoucího staveniště, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina nebo ve správě KSÚSV. Jedná se zejména o vzrostlou zeleň. Navrhovaná výše investičního příspěvku byla stanovena na základě podkladů vypracovaných KSÚSV. ODSH navrhuje použít finanční prostředky ve výši 1 800 000 Kč z kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě a poskytnout je KSÚSV na činnosti v rámci přípravy staveniště u akcí dle materiálu
RK-36-2017-38, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení ODSH navrhuje radě kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro KSÚSV při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 1 800 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u KSÚSV o částku 1 800 000 Kč s určením na náklady spojené s přípravou staveniště u akcí dle materiálu RK-36-2017- xx, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.
Odbor informatiky: Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O02334.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 1 800 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
* zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na realizaci činností v rámci přípravy staveniště u jmenovitě uvedených akcí dle materiálu RK-36-2017-38, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz