Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-35

RK-36-2017-35.doc  RK-36-2017-35pr01.doc  RK-36-2017-35pr02.doc  RK-36-2017-35pr03.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-36-2017-35
NázevVeřejná zakázka na služby: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD
Zpracoval L. Valenta
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu akce II/152 Hrotovice - Dukovany, PD . Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a zajištění vydání stavebních povolení. Stavební akce spočívá v rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky v délce řešeného úseku cca 10,66 km a v rekonstrukci mostu 152-023. Zakázka bude zadána v nadlimitním režimu jako otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-36-2017-35, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/152 Hrotovice - Dukovany, PD v souladu s materiálem RK-36-2017-35, př. 1;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-36-2017-35, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky;
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/152 Hrotovice - Dukovany, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-36-2017-35, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2017-35, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Hrotovice - Dukovany, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-36-2017-35, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz