Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-33

RK-36-2017-33.doc  RK-36-2017-33pr01.pdf  RK-36-2017-33pr02.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-36-2017-33
NázevPoskytnutí dotace na realizaci akce Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí individuální dotace oblastní destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., na podporu propagace cykloturistické nabídky navazující na vyznačení cykloturistické trasy Euro Velo č. 4 na Vysočině. Žádost je součástí materiálu jako RK-36-2017-33, př. 1.
Mezinárodní síť dálkových cyklotras Euro Velo je projekt koordinovaný Evropskou cyklistickou federací za účelem rozvoje dálkové cykloturistiky. Českou republiku protínají 4 tyto trasy, přičemž územím Kraje Vysočina prochází právě trasa Euro Velo č. 4 v jeho severovýchodní části. Prakticky celý úsek této trasy na Vysočině spadá do územní působnosti právě destinační společnosti Koruna Vysočiny.
Poskytnutá dotace umožní žadateli realizovat konkrétní marketingové aktivity v oblasti propagace dálkové a destinační cykloturistiky v návaznosti na vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4 na Vysočině při využití potenciálu území v působnosti destinační společnosti. Tato první vlna zahrnuje emisi základních tištěných propagačních materiálů (leták, cykloturistická mapa a průvodce vč. zpracování obsahové náplně), pořízení propagačních předmětů užitné hodnoty (cyklolékárničky), výrobu videospotu a on-line marketingové aktivity (aktualizace webu, propagační kampaň na sociálních sítích) se zaměřením na cykloturistiku. Pro potřeby prezentací turistické nabídky na veletrzích cestovního ruchu a ostatních promo akcích bude pořízen designově tématicky řešený propagační stánek vč. vybavení. Tato první vlna aktivit bude zakončena propagační akcí pro veřejnost spojené s promo cyklojízdou jako součást oficiálního otevření a užívání trasy na Vysočině.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 195 000 Kč oblastní destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. v režimu de minimis dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2, na podporu realizace marketingových aktivit specifikovaných v žádosti.
Role jednotlivých aktérů tj. kraje ve smyslu realizace systémové podpory rozvoje samotné infrastruktury pro cykloturistiku (dotační titul Cyklodoprava a cykloturistika v rámci Fondu Vysočiny), krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism jako realizátora plošné propagace turistické nabídky kraje a právě lokálních destinačních společností zaměřených na další prohlubování a individualizaci této nabídky, naplňují princip společného a efektivního zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu a propagace kraje a jako atraktivní destinace pro cykloturistiku.
Podpora je v souladu s naplňováním opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 dle prioritní osy A: Rozvoj cykloturistiky jako nedílné součásti rekreace, sportu a cestovního ruchu, opatření A1 Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek s primárně rekreačním využitím. Podpora propagace cykloturistické nabídky kraje a jednotlivých částí regionu patří mezi doporučené aktivity.
Podpora je i v souladu s aktuálně zpracovávanou Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025.
Forma individuální dotace zde byla zvolena i s ohledem na skutečnost, že systémová podpora organizací oblastního destinačního managementu není na úrovni kraje doposud nastavena.
Finanční prostředky na poskytnutí této dotace v celkové výši 195 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2017, § 2143 - Cestovní ruch - Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženou publicitou.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02331.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
• poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch spolku Koruna Vysočiny, z.s., IČO: 04415868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ve výši 195 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2;
• uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 8. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz