Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-31

RK-36-2017-31.doc  RK-36-2017-31pr01.xls  RK-36-2017-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-36-2017-31
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh rozpočtového opatření spojeného s úpravou závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z fondu investic a limit prostředků na platy příspěvkové organizace) na rok 2017 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále muzeum ).
Muzeum dne 6. 11. 2017 zaslalo žádost dle materiálu RK-36-2017-31, př. 2 o úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic o částku 206 000 Kč a současně požádalo o navýšení Limitu prostředků na platy o částku 151 tis. Kč. Důvodem je potřeba dokrytí navýšení platů schválených od 1. 11. 2017 nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Důvodem, proč organizace není schopna navýšení pokrýt ze stávajících provozních prostředků, je finanční spoluúčast ve výši 50 % (částka 212 300 Kč) na akci spolufinancované z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva kultury ISO/D na konzervaci a restaurování sbírkových předmětů a dále úhrada plánovaných revizí a dalších smluvních závazků muzea.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro muzeum, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 206 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 o částku 206 000 Kč na příspěvek na provoz. Dále odbor navrhuje u muzea úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz, Odvod z fondu investic a Limit prostředků na platy (navýšení limitu o částku 151 tis. Kč). Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01948-09.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 206 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
stanoví
u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
* celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1;
* jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu
RK-36-2017-31, př. 1;
* závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
ukládá
* odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 206 000 Kč;
* řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 206 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz